Phí và chi phí bảo hiểm nhân thọ khác nhau ra sao?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là số tiền người tham gia phải đóng cho bên công ty bảo hiểm để được đảm bảo quyền lợi khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc hết hạn hợp đồng.
Phí Và Chi Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Khác Nhau Ra Sao Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm các khoản phí sau:
 • Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí của sản phẩm bảo hiểm chính được xác định dựa trên số tiền bảo hiểm, tuổi, giới tính của người được bảo hiểm. Bên mua phải đóng đủ và đúng hạn trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.
 • Phí bảo hiểm định kỳ: Bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có) được đóng định kỳ, do bên mua quyết định và thỏa thuận cùng công ty bảo hiểm như theo tháng, quý, nửa năm hoặc theo năm.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm: Sau khi đã đóng đủ các phí cơ bản, phí cơ bản nâng cao (nếu có), phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có) là khoản phí đóng thêm. Phí đóng thêm phải tuân thủ mức phí tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của công ty.
 • Phí bảo hiểm phân bổ: Khoản phí còn lại của phí cơ bản và phí đóng thêm trừ đi chi phí ban đầu, được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy tương ứng.
 • Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ: Là khoản phí của các sản phẩm bảo hiểm phụ đính kèm với sản phẩm bảo hiểm chính.

Chi phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Chi phí bảo hiểm nhân thọ là số tiền bên công ty bảo hiểm phải trích ra để đầu tư và quản lý hợp đồng cho bên tham gia.
Chi phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm các chi phí sau:
 • Chi phí ban đầu: Đây là loại phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các loại phí này được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy tương ứng.
 • Chi phí rủi ro: chi phí rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro thuộc quyền lợi cơ bản theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Chi phí quản lý hợp đồng: Được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm.
 • Chi phí quản lý quỹ: Được khấu trừ trước khi công bố lãi suất tích lũy để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ liên kết chung.
 • Chi phí rút tiền: Bên mua sẽ chịu chi phí này khi rút tiền từ giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: Khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua sẽ chịu chi phí này.

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay, hầu hết các đơn vị kinh doanh bảo hiểm đều thực hiện chung nguyên tắc tính phí bảo hiểm nhân thọ là dựa trên trách nhiệm giữa bên mua và công ty bảo  hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Phí Và Chi Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Khác Nhau Ra Sao Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Ngoài ra, cách tính phí bảo hiểm nhân thọ được áp dụng như sau:
Phí bảo hiểm nhân thọ (phí toàn phần) = phí thuần + phụ phí
Trong đó:
 • Phí thuần là các loại phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm.
 • Phụ phí bao gồm các loại chi phí sau:
 • Chi phí khai thác
 • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn đang thu phí
 • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản chi trả bồi thường
Thông thường thu phí chiếm khoản 5% phụ phí, trong đó:
 • Chi phí quản lý là 3%
 • Chi phí khai thác hợp đồng là 2%
Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (ký hiệu là F) như sau:
 • Đóng phí theo quý, so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2 %
Fquí = Ftháng *3*0,98
 • Đóng phí nửa năm 1 lần thì mỗi kỳ được tính so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm giảm 4 %
Fnửa năm = Ftháng * 6 * 0,96
 • Đóng phí theo năm so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8 %
Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92
Bên cạnh đó, dựa vào số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ được tính theo tỉ lệ như sau:
 • Số tiền bảo hiểm từ 5 đến 30 triệu: 100 tỷ lệ phí của 1 đơn vị số trên bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm từ 31 đến 40 triệu: 98% tỷ lệ phí của 1 đơn vị số trên bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm từ 41 đến 50 triệu: 97% tỷ lệ phí của 1 đơn vị số trên bảo hiểm
Như vậy, với các khái niệm và công thức tính phí bảo hiểm nhân thọ ở trên, khách hàng đã có thể hiểu rõ và biết cách vận dụng vào sản phẩm bảo hiểm mà bản thân đang tham gia.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét